PRIJAVA / REGISTRACIJA
registracija za sodelovanje ni potrebna, a če si želiš rezervirati ime in se družiti z ostalimi člani, se bo potrebno registrirati ;)
Čvek 123
Dobrodošli na čvek 123.
NOVA TEMA

NORIK - 28


lelj :: 27.11.2018 ob 16:31
17. ALTORFSKI GROF WELF II

Leta 1047 je cesar imenoval koroškega kneza Konrada, 9 let po njegovem ustoličenju, za kneza na Bavarskem.
Koroško pa je prevzel altorfski grof Welf II., ki je bil knez tudi po modrosti in je silno ljubil svoje vojake.
Dobrim je poverjal magistrature in prefekture.
Nevešče pa je odpuščal.

Leta 1052 je cesar Henrik sklical zbor v Nürnbergu.
Prišel je tudi koroški knez Welf s svojimi veljaki.
Zbor se je odločil za vojno proti ogrskemu kralju Andreju.
Toda v Germanijo je prišel papež in cesar in kralj sta se pobotala.

Bavarski knez Konrad se je premislil in je odšel h kralju Andreju na Ogrsko.
Dobil je od njega vojsko in leta 1054 je vdrl na Koroško in jo opustošil.
Kmalu je ropal z ogrskimi četami tudi po Bavarskem.
Proti cesarju je pridobil tudi koroškega kneza Welfa in z njim povzročil Germaniji mnogo škode.
Da bi zopet prišel v milost pri cesarju, mu Welf pozneje pove imena izdajalcev, a nato zboli in umre.

Ko se cesar naslednje leto vrne iz Italije, najde Koroško brez vladarja.
lelj :: 28.11.2018 ob 14:39
18. KOROŠKA BREZ VLADARJA

Na zahtevo cesarskih stanov je imenovan za cesarja 5 letni cesarjev sin Henrik leta 1056.
Oče Henrik III. ga je dal kronati in nekaj dni potem je umrl.

Cesarica vdova je imenovala za kneza Švabske svojega zeta Rudolfa Reifelda.
Prezrla je zeringenskega grofa Bertolda, ki je s cesarjevo obljubo v rokah zahteval to kneževino in mu je dala v zameno Koroško.
Toda on, zadovoljen z družinskimi posestmi, je pustil Koroško svojemu sinu.
A koroškega knežjega prestola niti ta ni zasedel.
lelj :: 28.11.2018 ob 15:08
19. ŠTAJERSKA

Ko je bil odstranjen s prestola, se je kralj Salomon zatekel k cesarju Henriku za pomoč.
Cesar ga je uslišal in tako je proti Salomonovem tekmecu Gezi nastopil štajerski grof Otokar III.
Ta je Ogre premagal pri Ptuju in jim pobral ves plen, ki so ga nosili nazaj na Ogrsko iz izropane Koroške.
Za nagrado je dal cesar Otokarju v fevd vzhodni del, katerega je ločil od ostale Koroške.
To je bilo leta 1063.

Otokar je meje svoje nove marke razširil preko Mure in marki dal ime Štajersko po imenu svoje grofije na gradu Steyr.
Marki je dal tudi svoj grb, belega panterja na zelenem polju, z ognjenimi plameni iz ust in nosu.

lelj :: 28.11.2018 ob 16:42
20. UPOR PROTI CESARJU

Cesarjev sorodnik Rudolf švabski je cesarja zasovražil in mu skušal vzeti krono.
Naklonjenost sina mu je pridobila cesarica mati, Neža.

Tudi zeringenski grof Bertold, kateremu cesar ni dal obljubljene Koroške, ampak jo je po nasvetu drugih dal grofu doline Murice Markvardu, je zasovražil cesarja.
Povezal se je s knezom Rudolfom švabskim in bavarskim knezom Welfom proti cesarju.

Saksonci so se medtem začeli bojevati.
Pregnali so cesarja Henrika IV. iz goslarskega gradu tako, da se je moral zateči v grad Henzenberg, od koder je zaman skušal doseči mir.

Zeringenski grof Bertold je tedaj prešel k cesarju.
Smatral je, da je kljub vsemu treba pomagati cesarju v stiski in tako je pripravil Saksonce do tega, da so pristali na mir.
Markvard pa je medtem odločno pomagal cesarju v boju proti Ogrom in ti so ga težko ranili.

Cesarjevo obnašanje je medtem razžalilo Saksonce in Švabe.
Napovedali so mu vojno in ga hoteli vreči s prestola, ako se ne poboljša.
To je stanove vzpodbudilo, da so sklicali zbor v Trieru leta 1077.
Zbor je ugotovil, da je cesarjevo vedenje škodljivo in zato je bilo sklenjeno, da se cesar obsodi in odstavi, krono pa da drugemu.
Cesar Henrik IV. je bil medtem v Paviji.
Za kralja Rimljanov so proglasili v Mainzu švabskega kneza Rudolfa.

Oktobra 1082 je šel v vojno proti cesarju njegov nasprotnik kralj Rudolf, toda v boju je izgubil desno roko in umrl.
Zato so stanovi Germanije izvolili kneza Hermana za naslednika umrlega Rudolfa Lotaringa.
Cesar se za to ni zmenil.
lelj :: 29.11.2018 ob 15:28
21. SALOMON

Leta 1087 je umrl v Istri bivši kralj Ogrske, Salomon.

Oče mu je bil kralj Andrej, katerega brat Bela je imel dva sina dvojčka Gezo in Ladislava.
Po očetovi smrti je Salomon zasedel ogrski prestol, medtem, ko sta njegova nečaka izgubila vsak up, da bi kdaj mogla zasesti prestol.
Podala sta se zato na Poljsko, materino domovino, kjer sta se oba rodila očetu Beli, ki je tam živel v pregnanstvu odkar se je Andrej polastil ogrskega prestola.
Kasneje pa sta zbrala na Poljskem vojsko in šla proti Salomonu.
Spor se je končal mirno.
Salomon je obdržal kraljestvo, Geza in Ladislav pa sta dobila povrnjeno očetovo kneževino.

Zatem je Salomon skušal s prevaro pregnati Gezo in Ladislava.
Rešitev sta našla edino v orožju.
Spopadla sta se, zmagala sta, in pregnala Salomona z ogrskega prestola in iz Poljske.
Ogrski prestol je zasedel Geza.

Vržen s prestola in pregnan, se Salomon poda k cesarju Henriku in se skuša vrniti z njegovo pomočjo.
Toda po smrti Geze zasede prestol Ladislav in Salomon Ogrsko lahko le nadleguje z roparskimi napadi.

Na pobudo ogrskih veljakov pride do sprave med Salomonom in Ladislavom tako, da krona ostane temu, Salomonu pa naj bi plačevali davke tisti, ki bi si ga želeli za kralja.
Toda noben davek ni mogel nadomeščati krone in noben znak prijateljstva s strani Ladislava ni mogel ugasniti v Salomonu strastne želje po kroni.
Končno povabi Salomon Ladislava v Mazovijo na pogovor, da bi sporazum še natančneje sklenila.
Upal je, da se Ladislav ne bo zavedel pasti in da ga bo lahko ujel.
Toda Ladislav je vrnil prevaro za prevaro.
Ujel je Salomona in ga dal zapreti v Vršegradu.

Iz ujetništva je Salomon pobegnil in zgrabil za orožje proti Ladislavu.
Pomagal mu je ogrski knez Kutesko.
Z njim Salomon vdre na Ogrsko, toda Ladislav ga spet premaga.
Salomonu pade 10 000 Hunov.
Zato zapusti Ogrsko in gre čez Bolgarijo v Trakijo.
Ker je pokrajino izropal ga je vzhodni rimski cesar Nicefor napadel in pregnal.

Salomon je zopet izgubil mnogo Ogrov.
Umakne se z malim številom prijateljev čez Donavo in se zateče v gozd.
Tu je odložil svoj ščit in se oddaljil od prijateljev rekoč, da se kmalu vrne.
Niso ga več videli in ni se več vrnil.

Salomon je v gozdu spoznal ničevost zemskih dobrin.
Preganjen in izigran od zle usode, ko je tako trdovratno skušal priti do izgubljene krone.
Salomon se je končno umiril.
Začel je živeti po vzorih višjega življenja.
Skril se je v samote in začel je popravljati svoje življenje.
Ničesar se ni bolj izogibal kot ljudi in pogovarjanja z njimi.
Ko je Ogrom vladal kralj Kolman, so ga na Ogrskem videli le še enkrat, a je takoj izginil in se ni Panoncem več prikazal.
Naselil se je v gozdu na koncu Istre in tam je potem umrl.
lelj :: 29.11.2018 ob 16:15
22. GRADEC

Grof Welfon je imel nekaj posestev pri Gradcu, katere mu je dal cesar.

Na teh posestvih je bil gozdnat hrib.
Pozneje je bil gozd posekan in na njem je bila zgrajena trdnjava, ki je danes na Štajerskem prva v obrambi proti Turkom.
Ob vznožju hriba je bila vas, po starem nazvana SAVARIA ali SAVANA, ki pa je zdaj narastla in dobila mestno obzidje.
Naziva se GRADEC.
Tam je bilo najdenih nekaj rimskih napisov na marmorju.

Reka, katera teče pod hribom in ob mestu, se je nekoč nazivala SAVARIA, pozneje pa so ji dali ime MURA.

Po smrti Welfona, ki je umrl brez otrok, je cesar leta 1120 imenoval za novega reinskega grofa Leopolda, štajerskega mejnega grofa.
lelj :: 30.11.2018 ob 16:12
23. SMRT CESARJA HENRIKA IV.

Leta 1105 so nastali nemiri v Germaniji.
Cesarski stanovi niso odobravali dejanj cesarja Henrika.
Zapustili so ga in prešli na stran njegovega sina Henrika V.
Odtrgali so sina od očetovega vpliva in ga pregovorili, da je dvignil orožje proti očetu.
V kratkem se je polastil vse Saške in kronan je bil za kralja.
Tedaj pa je cesar Henrik IV. odložil cesarsko oblast in predal sinu oblo, sulico in žezlo.

Po nenadni smrti Henrika IV., meseca avgusta leta 1106, je poskrbel za njegov pogreb sin Henrik V.
lelj :: 07.12.2018 ob 13:27
24. CESAR LOTAR

Leta 1125 umre cesar Henrik V., brez naslednikov.
Zato so cesarski stanovi v Mainzu dali krono saškemu knezu Lotarju.
V drugem letu vladanja Lotar imenuje za kneza koroškega Erbona, sina regensburškega grofa Hartvika.
Kneževino je dotedaj upravljal spanheimski grof Friderik, zet pokojnega kneza.
Da obdrži kneževino, Erbon prizna Frideriku lavantinsko grofijo, katero loči od koroške kneževine.

Naslednje leto sta se švabski knez Friderik in frankenski knez Konrad, oba nečaka umrlega cesarja Henrika, dvignila proti Lotarju skupaj z drugimi knezi in ti so proglasili za cesarja frankenskega kneza Konrada.
lelj :: 07.12.2018 ob 14:10
25. STIŠKI SAMOSTAN

Leta 1135 je patrijarh Peregrin ustanovil na Kranjskem stiško kartuzijo.

Ko so jo zidali, so se zidovi, ki so bili zgrajeni podnevi, zopet spreminjali ponoči v kup kamenja.
Zaradi tega so potem samostan zgradili drugje in tam stoji še danes.

O izvoru imena SITICIENSE COENOBIUM, sta dve različni mnenji.

Eni pravijo, da ko so samostan gradili na prvem kraju, so večkrat videli na kraju, kjer so samostan dogradili, videli ptico, ki jo ljudstvo imenuje papiga (Sittich) in ki je klicala
SIT HIC, SIT HIC !
NAJ BO TU, NAJ BO TU !
Ta klic je potem graditelje pripravil do tega, da so gradnjo prenesli na kraj, kjer je ptica pela.
Tam so samostan dogradili in mu dali ime SITTICH.

Drugi pa pravijo, da je ime prišlo od gospodarjev SITTICH, ki so prodali zemljo, na kateri je bil potem samostan zgrajen.
lelj :: 07.12.2018 ob 14:35
26. CESAR KONRAD

Leta 1138 je po ureditvi zadev v Italiji cesar Lotar odpotoval v Germanijo, a je umrl v pastirski koči med Verono in Trentom.

Cesarski stanovi so naslednje leto izvolili za cesarja švabskega kneza Konrada.
Ker pa je zastave cesarstva imel bavarski knez Henrik, zet pokojnega Lotarja, in je želel cesarsko krono, so ga cesar Konrad in stanovi vrgli z bavarskega knežjega prestola.

Naslednje leto umre koroški knez Erbon, kateremu naj bi nasledil Popon, ako bi mu ne nasprotoval cesar, ki je na to mesto imenoval ortenburškega grofa Engelberta.
Popon si je kljub temu, brez pravice, nadel naslov kneza koroškega.

Če želite sodelovati na forumu, se prijavite ali registrirajte. Registrirani člani lahko na forumu sodelujejo tudi anonimno.